Skip Navigation LinksHome | Nieuws | Bewaarplicht ESF-administratie verlengd

Bewaarplicht ESF-administratie verlengd

De bewaartermijn voor de ESF-administratie voor de Subsidieregeling ESF 2007-2013 (ESF), de Subsidieregeling ESF-3 (ESF3) en de Subsidieregeling ESF-EQUAL 2004 (EQUAL) is verlengd.

In de Europese bepalingen is opgenomen dat de bewijsstukken gedurende drie jaar na de finale afsluiting van een operationeel programma moeten worden bewaard, omdat deze beschikbaar moeten blijven voor controles van de Europese Commissie en de Europese Rekenkamer. Gebleken is dat de wijze waarop de bewaarplicht is geregeld in de nationale regelgeving niet in overeenstemming is met de bepalingen in de Europese verordeningen. Om deze reden is nu de nationale regelgeving op het punt van de bewaarplicht aangepast.

Door de aanpassing luidt de nieuwe bewaartermijn als volgt:

  • voor de Subsidieregeling ESF 2007-2013 moet de administratie bewaard blijven tot het jaar 2024 (was 2021);
  • voor de Subsidieregeling ESF-3 moet de administratie bewaard blijven tot uiterlijk 1 april 2016 (was 2014);
  • voor de Subsidieregeling ESF-EQUAL 2004 moet de administratie bewaard blijven tot uiterlijk het jaar 2017 (was 2014).

In uitzonderlijke gevallen kan de bewaartermijn, die na finale afsluiting ingaat, worden opgeschort door de Europese Commissie. Dit kan alleen als er sprake is van een gerechtelijke vervolging of een met redenen omkleed verzoek van de Commissie. Op het moment dat de bewaartermijn van drie jaar loopt kan deze dus tijdelijk stilgezet worden, wat gevolgen heeft voor het uiteindelijke moment dat begunstigden niet langer hoeven te bewaren.

Financiële tegemoetkoming

Het is mogelijk dat de voorgestelde verlenging van de bewaartermijnen extra kosten met zich meebrengt voor de projectaanvragers uit de ESF-periode 2000-2006. In verband hiermee is besloten een mogelijkheid te creëren om de individuele projectaanvragers financieel tegemoet te komen.

De tegemoetkoming is beperkt tot ontvangers van subsidie op grond van de Subsidieregeling ESF-3. Deze kunnen van 1 juli tot en met 30 september 2013 aanspraak maken op een gestandaardiseerde tegemoetkoming. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van de einddeclaratie en het aantal projecten. Een aanvraag kan worden ingediend bij het Agentschap SZW.

Zie voor meer informatie ook:
http://www.agentschapszw.nl/nieuws/bewaartermijn-esf-administratie-verlengd