Skip Navigation LinksHome | ESF | ESF 2014-2020

ESF 2014 - 2020

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het oudste fonds van de Europese Structuurfondsen; het bestaat al meer dan vijfenvijftig jaar. Het ESF is het voornaamste financiële instrument voor de Europese Unie om de strategische doelstellingen op het terrein van het werkgelegenheidsbeleid in concrete acties om te zetten. Voor de nieuwe programmaperiode 2014-2020 is de regelgeving inmiddels gepubliceerd.

Thema's

Binnen het ESF programma zijn er een tweetal thema’s. Actieve inclusie (re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en duurzame inzetbaarheid (actief en gezond ouder worden). Het thema actieve inclusie kent een brede doelgroep. Het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen met een uitkering langer dan 6 maanden, werkloze 55-plussers, jongeren (tot en met 27 jaar), mensen met een arbeidsbeperking, niet-uitkeringsontvangers en (ex-) leerlingen van het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs. Het thema duurzame inzetbaarheid richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Beschikbaar budget

De omvang van het ESF budget is fors minder dan voorheen: 507 miljoen euro ten opzichte van 830 miljoen euro voor de laatste programmaperiode. Voor het thema actieve inclusie wordt 70% van het ESF budget gereserveerd. Voor het thema duurzame inzetbaarheid wordt 20% gereserveerd. Daarnaast is 5% voor geïntegreerde gebiedsontwikkeling door de G4 beschikbaar. De resterende 5% wordt uitgegeven aan uitvoeringskosten en transnationale samenwerking en sociale innovatie. Van het beschikbare budget voor de arbeidsmarktregio’s (Zie bijlage: Subsidieplafonds centrumgemeenten) is 30% geoormerkt voor de arbeidstoeleiding van (ex-) leerlingen van het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs.

Hoogte subsidie

Onder het thema actieve inclusie is voor het eerste aanvraagtijdvak voor de centrumgemeenten een bedrag van bijna 114 miljoen euro beschikbaar gesteld. 30% Hiervan is geoormerkt voor (ex)leerlingen van het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs. Voor het UWV is maximaal 9 miljoen euro beschikbaar en voor het ministerie van Veiligheid en Justitie is maximaal 8 miljoen euro. Voor het thema duurzame inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak maximaal 22 miljoen euro beschikbaar en per aanvrager € 10.000,-. Voor alle projecten onder de verschillende thema’s geldt dat de subsidie per project maximaal 50 % van de projectkosten bedraagt.

Wie kan ESF aanvragen?

Centrumgemeenten (arbeidsmarktregio’s), het UWV en het ministerie van Veiligheid en Justitie kunnen ESF aanvragen indienen. Aanvragen voor het thema duurzame inzetbaarheid kunnen o.a. door bedrijven en (overheids-)instellingen, O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners worden ingediend.

Wanneer kan men aanvragen?

Centrumgemeenten kunnen vanaf 1 mei 2014 aanvragen indienen. Het aanvraagtijdvak voor het UWV en voor het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat open op 1 oktober 2014. Tussen 15 oktober 2014 en 7 november 2014 is het mogelijk om aanvragen voor het thema duurzame inzetbaarheid in te dienen.

Vereenvoudiging administratie

 • Aanvragers kunnen subsidie aanvragen voor tweejarige projecten;
 • Eenvoudig te verantwoorden kosten (minder administratieve lasten);
 • Er kan gewerkt worden met een flatrate van 40% voor de dekking van overhead- en exploitatiekosten.

Wat doen wij voor u?

ECG heeft ruim 30 jaar ervaring met het aanvragen, afhandelen en verantwoorden van ESF subsidies. Wij kunnen centrumgemeenten en uitvoerders ondersteunen bij o.a.

 • Contacten leggen en onderhouden met o.a. het Agentschap SZW, centrumgemeenten en Praktijk- en VSO scholen;
 • Het opstellen van projectaanvragen, begrotingen en (inhoudelijke) projectplannen;
 • Bijeenkomsten organiseren voor alle betrokken partijen en de centrumgemeente;
 • Het opstellen en implementeren van een AO/IB;
 • Het opzetten en verzorgen van een inzichtelijke projectadministratie;
 • Het verzorgen van de projectcoördinatie;
 • Verantwoording en rapportages opstellen;
 • Begeleiden bij controles en afstemming met het Agentschap SZW;
 • Begeleiden bij controles door het Ministerie van Financiën (auditautoriteit ESF), Europese Commissie en Rekenkamer;
 • ESF proof software beschikbaar stellen (ESF-Online, zie www.esfonline.nl voor meer informatie).

Meer informatie?