Skip Navigation LinksHome | Sectorplannen

Sectorplannen

Aanleiding en doel van deze regeling

Nederland heeft momenteel te kampen met een hoge werkloosheid met name onder jongeren. Het oplopen van de werkloosheid legt ook de tekortkomingen in de arbeidmarkt bloot, zoals bijvoorbeeld de positie van ouderen en de beperkte intersectorale mobiliteit. Dit maakt het extra noodzakelijk om aan verbeteringen te werken.
Omdat er geen simpele en snelle oplossing voor dit probleem bestaat, is het aan de werkgevers en werknemers om duurzame werkgelegenheid te creëren. Hiervoor is er per sector door de sociale partners vastgesteld wat de knelpunten zijn in de arbeidsmarkt en hoe de betreffende sector deze kan ondervangen. De geconstateerde tekortkomingen per sector zullen de basis vormen voor de acties waarvoor via deze regeling subsidies kunnen worden toegekend.

Wie kan deze regeling aanvragen?

Deze regeling is bedoeld voor samenwerkingsverbanden op de arbeidsmarkt. Om te verzekeren dat de sectorplannen die ingediend gaan worden (of al ingediend zijn), gedragen worden door werknemers- en werkgeversorganisaties met een solide achterban, worden er eisen gesteld aan dit samenwerkingsverband. Partijen die tezamen aan een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) gebonden zijn, kunnen in ieder geval een aanvraag tot cofinanciering van een sectorplan indienen. Voor sectoren die niet zijn gebonden aan een CAO is de mogelijkheid open gelaten dat ook zij een sectorplan met een aanvraag tot cofinanciering kunnen indienen, wanneer een of meer werknemersorganisaties deel uitmaken van het samenwerkingsverband.

Eén van de partijen die een aanvraag indient zal fungeren als hoofdaanvrager. Dit moet één van onderstaande partijen zijn:

 • Werknemersorganisatie;
 • Werkgeversorganisatie; 
 • O&O-fonds;
 • Kenniscentrum beroepsonderwijs zijn.

Deze partij treedt bij de aanvraag en verdere uitvoering van het sectorplan op als hoofdaanvrager, wat betekent dat deze door de samenwerkende partijen gemachtigd wordt om namens hen op te treden. Daarbij dient de hoofdaanvrager aan te tonen dat het samenwerkingsverband in staat is de maatregelen, die in het sectorplan zijn opgenomen, binnen de gestelde tijd uit te voeren.

Thema’s

Het kabinet en de sociale partners hebben een zevental thema’s geïdentificeerd die bijdragen aan een betere structurele werking van de arbeidsmarkt en die daarnaast ook op de korte termijn een positief effect hebben. Ieder sectorplan dient ten minste twee van de volgende thema’s te bevatten:

 • Arbeidsinstroom en begeleiding van jongeren;
 • Behoud oudere vakkrachten;
 • Arbeidsinstroom van personen met afstand tot de arbeidsmarkt;
 • Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid;
 • Scholing;
 • Van-werk-naar-werk van werknemers op sectoraal en intersectoraal niveau;
 • Goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

De regeling laat het aan de samenwerkende partijen over om maatregelen te bedenken die de gesignaleerde problematiek aan moeten pakken en geeft daarom geen limitatieve lijst van subsidiabele maatregelen of kosten.

Beschikbaar budget

Het Nederlandse kabinet heeft een bedrag van 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de regeling cofinanciering sectorplannen. Hiermee kunnen maatregelen, die beantwoorden aan de thema’s van de sectorplannen, voor 50% gefinancierd worden. Sectorplannen moeten een omvang hebben van ten minste €250.000 euro om voor cofinanciering in aanmerking te komen.

Wanneer kan men aanvragen?

De regeling wordt uitgevoerd door het Agentschap van het Ministerie van SZW, afgekort AGSZW. AGSZW verzorgt de voorlichting en behandeld de aanvragen en de diverse rapportages welke geleverd dienen te worden. Er zijn inmiddels twee aanvraag periodes geweest. De derde periode zal in 2015 worden opengesteld, waarbij in 2015 € 214 miljoen beschikbaar zal zijn voor de regeling.

Administratieve verplichtingen

Op het moment dat een aanvraag voor een sector wordt goedgekeurd en er gestart kan worden met het plan, dient er een goede centrale projectadministratie ingericht te worden. Alle betrokken partijen dienen ervoor te zorgen dat zij hun deel van de administratie goed en tijdig voeren en dienen er duidelijke afspraken gemaakt te worden, wie op welk moment wat moet aanleveren om te komen tot een centrale projectadministratie. De regeling geeft de volgende richtlijnen voor administratieve verplichtingen:

 • De hoofdaanvrager houdt een inzichtelijke en controleerbare administratie bij met betrekking tot de uitvoering van het sectorplan en de in verband daarmee gedane uitgaven en verworven inkomsten. Deze administratie is voor controle beschikbaar op één locatie.
 • De administratie geeft inzicht in de geplande en gerealiseerde maatregelen.
 • De financiële administratie geeft inzicht in de gemaakte subsidiabele kosten, de inkomsten en hoe deze inkomsten en uitgaven aan de maatregelen van het sectorplan worden toegerekend.

Het niet naleven van deze regels zal leiden tot het uiteindelijk terug moeten betalen van de toegezegde subsidie.

Wat doen wij voor u?

ECG heeft ruim 30 jaar ervaring met het aanvragen, afhandelen en verantwoorden van subsidies en zijn met name gespecialiseerd in de Europese Structuurfondsen waarvan ESF het grootste is. Hierdoor kunnen wij de hoofdaanvrager en alle deelnemende partijen perfect ondersteunen bij o.a.

 • Contacten leggen en onderhouden met o.a. het AGSZW, en tussen de deelnemende partijen onderling;
 • Het opstellen van projectaanvragen, begrotingen en (inhoudelijke) projectplannen;
 • Bijeenkomsten organiseren voor alle betrokken partijen;
 • Het opstellen en implementeren van de verplichte AO/IB;
 • Het opzetten en verzorgen van een inzichtelijke centrale projectadministratie gebaseerd op de deeladministraties bij alle uitvoerende partijen;
 • Het verzorgen van de projectcoördinatie;
 • Ondersteunen bij de noodzakelijke aanbestedingsprocedures die nodig zijn voor het aantonen van de marktconformiteit van bepaalde inkopen;
 • Verantwoording en rapportages opstellen;
 • Begeleiden bij controles en afstemming met het AGSZW;
 • Begeleiden bij de verplichte controles volgens het vaste controleprotocol door de accountant van de hoofdaannemer;
 • Begeleiden bij controles van overige instanties.
 • Het ter beschikking stellen van in eigen beheer ontwikkelde software “Sectorplannen online*”.

*) Met Sectorplannen online bent u gewaarborgd van een juiste en efficiënte verantwoording van de centrale projectadministratie en alle onderliggende deeladministraties. Met behulp van deze applicatie kan er op elk gewenst moment voor elke partij de juiste overzichten gegenereerd worden met betrekking tot de begroting versus realisatie. Sectorplannen online is een afgeleide van ESF Online, wat al jarenlang tot volle tevredenheid wordt ingezet bij al onze opdrachtgevers zoals de ministeries van Onderwijs, Landbouw, Justitie en Defensie en vele bedrijven en gemeentes.

Voor meer informatie over dit product verwijzen wij u naar de flyer van Sectorplannen online.